+48 667 450 422    ​  33 475 68 69

Logo SP9

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W ŻYWCU

 

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkołą Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła w Żywcu, ul. Dworcowa 26, 34-300 Żywiec reprezentowaną przez Dyrektora Pana Artura Szopę.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Niemiec, dane kontaktowe: ochronadanychosobowych@zywiec.pl
 3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia na terenie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu.
 4. Przetwarzanie w tutejszej szkole odbywa się na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59.
 5. Dane pozyskane są bezpośrednio od osób, których danych dotyczą (zarejestrowane za pomocą kamer).
 6. Nie przewiduje się zamiaru przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe pozyskane za pomocą monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli nie jest to sprzeczne z realizacja obowiązków ustawowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 12. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.