+48 667 450 422    ​  33 475 68 69

Logo SP9

 AKTUALNOŚCI SZKOLNE

 

REKRUTACJA do SP nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu
2021-03-08

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9  IM. JANA PAWŁA II W ŻYWCU

 

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W ŻYWCU NA ROK SZKOLNY 2024/2025 będzie znajdować się w widocznym miejscu  w szkole. Informacji o wynikach będzie udzielana również telefonicznie. 

 


Zasady ogólne:

 

Do klas I przyjmowane są: dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie SP nr 9 przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA.

 

Rodzice dziecka mieszkającego w innym obwodzie, mogą starać się o przyjęcie go do SP nr 9, składając WNIOSEK wraz z ZAŁĄCZNIKAMI, a następnie biorąc udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI PRZYJMUJEMY OD 1 DO 15 MARCA 2024

OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

SPOZA OBWODU DO 22 MARCA 2024

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA 22 - 26 MARCA 2024

UCZNIOWIE Z OBWODU SZKOŁY SĄ PRZYJMOWANI Z URZĘDU. 

 

OGŁOSZENIE OSTATECZNYCH LIST (PO ZDEKLAROWANIU WOLI RODZICÓW)
PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH SPOZA OBWODU DO 27 MARCA.

 

DRUKI DO POBRANIA: